Bezpečnostní informace a pokyny k použití

Všechny údaje a pokyny týkající se zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich poznatcích a zkušenostech, resp. na poznatcích a zkušenostech příslušného výrobce nebo distributor. V žádném případě je není možné považovat za náhradu testů, které se v případě pochybností musejí udělat před použitím výrobku. 

Podle konkrétních okolností vztahujích se k požadavkům na materiál a jeho vlastnosti nebo k podmínkám zpracování se mohou skutečné hodnoty lišit od uvedených údajů. Uživatelům výrobku v každém případě doporučujeme, aby si pravidelně na webu www.ploberger.cz nebo na webu dodavatelů (výrobců) příslušné značky vždy ověřili, zda mají nejaktuálnější informace o výrobku, specifické bezpečnostní informace a pokyny k použití. 

Společnost Ploberger  zaručuje, že její výrobky do data spotřeby splňují uvedené technické vlastnosti. Předpokladem toho je i vhodné skladování, manipulace a použití produktů jen osobami, které k tomu jsou oprávněny a náležitě vyškoleny. 

Fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické informace týkající se manipulace s chemickými látkami a jejich skladování nebo likvidace jsou uvedeny na aktuální kartě bezpečnostních údajů vztahujících se k dané látce, resp. je potřeba dodržovat bezpečnostní údaje uvedené na etiketě výrobku.  Aktuální karty bezpečnostních údajů najdete na webu www.ploberger.cz nebo vám je na požádání zašleme.