Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLOBERGER s.r.o.
(Verze 1. 2017)

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Prodávající je společnost Ploberger s.r.o., se sídlem Hakenova 3692/31, 669 02 Znojmo, zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka 40087, IČ 26248581, DIČ CZ26248581, Bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu 1583568339/0800,Číslo v systému EKO-KOM a.s.: EK-F00028153.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran uvedené v kupní smlouvě- dílčí objednávce uzavřené firmou Ploberger s.r.o. jako prodávajícím a 3. osobou jako kupujícím a jsou ve vztahu k takové smlouvě nebo jejím zvláštním dodatkům ustanoveními všeobecnými.

1.3 Na základě těchto všeobecných obchodních podmínek bude prodávající prodávat své zboží blíže specifikované v jednotlivých dílčích objednávkách kupujícího a kupující bude toto zboží kupovat, a to na základě jakékoliv nabídky prodávajícího, kterou kupující přijme nebo na základě jakékoliv objednávky kupujícího, kterou prodávající prokazatelně přijme. Pokud nebude sjednáno nic jiného výslovně a písemně, veškeré objednávky jsou přijímány prodávajícím tak, že se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Objednávku zboží může kupující vůči prodávajícímu uskutečnit zejména:
a) prostřednictvím obchodního zástupce
b) E-mailem
c) Písemnou či jinou obdobnou formou

2. Způsob dodání

2.1 Dodávky objednaného zboží jsou expedovány spediční službou, a to ve většině případů do 48 hodin od zadání závazné objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo lhůtu pro expedici objednaného zboží z vážných důvodů prodloužit, a to až o 48 hodin. Objednávky vždy vyžadují akceptaci prodávajícího. Objednávky mohou být omezeny nebo zrušeny zejména vzhledem k aktuálním možnostem prodávajícího. K uzavření jednotlivých dílčích kupních smluv je nutná akceptace objednávky pověřeným pracovníkem firmy Ploberger s.r.o., případně obchodními zástupci, jenž však mají pravomoc k akceptaci objednávky pouze do výše kupní ceny 10.000 Kč. Objednávky přesahující svou výší uvedenou částku 10.000 Kč podléhají akceptaci pověřeného pracovníka firmy Ploberger s.r.o. Všechny odeslané objednávky jsou považovány za závazné.

2.2 Dodání zboží se může realizovat tak, že kupující odebere zboží na adrese, kterou prodávající oznámí poté, co prodávající uvědomil kupujícího o tom, že zboží je připraveno k odebrání, nebo jestliže prodávající písemně souhlasil s jiným místem dodávky tak, že prodávající dodá zboží na ono místo.

2.3 Zboží lze odevzdat kupujícímu i odesláním prostřednictvím třetí osoby určené prodávajícím. Má – li prodávající věc odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci (viz. ust. § 2090 OZ). Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu určenému dopravci (dle ust. § 2123 OZ.), nebo, nebude-li takového, doručením na místo dodání nebo uskladněním dle čl. 5.1. těchto všeobecných obchodních podmínek. Dnem dodání je den předání zboží dopravci.

2.4 V případě prodlení s dodáním v den uvedený v příslušném ustanovení kupní smlouvy ponese za takové prodlení odpovědnost prodávající pouze tehdy, prokáže-li se jeho hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci zejména prodlení při technických a logistických obtížích při přepravě apod. Prodávající jinak neponese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

2.5 V případě, že je prodávající s dodávkami v prodlení, poskytne mu kupující přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění, max. však 30 dnů. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty má kupující právo, buď trvat na dodávce zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2.6 Částečné dodávky zboží jsou přípustné. Jestliže je dohodnuto, že zboží bude dodáváno po částech, pak prodlení na straně prodávajícího, pokud se týče části nebo části zboží ve smyslu těchto podmínek, neopravňuje kupujícího k tomu, aby odstoupil od celé smlouvy jako takové.

2.7 V případě, že kupující je v prodlení s odběrem zboží, poskytne mu prodávající dodatečnou lhůtu pro odběr, maximálně však 14 dnů. Po marném uplynutí této lhůty má prodávající právo odstoupit od této kupní smlouvy a účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny neodebraného zboží.

2.8 Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající dodal zboží ve specifikaci, množství a jakostech, uvedených v kupní smlouvě. Pokud je předmět smlouvy splněn několika dílčími dodávkami, považuje se každá dílčí dodávka za včasné a řádné plnění, pokud se uskuteční v souladu s podmínkami kupní smlouvy.

2.9 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství a kupující je povinen zaplatit i toto přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl (§ 2093 obč. zákoníku.)

3. Platební podmínky

3.1 Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a je splatná v souladu s rámcovou kupní smlouvou popř. jejími dodatky, nestanoví-li faktura nebo faktury jinak. V případě poskytnutí dostatečné bankovní garance může prodávající souhlasit se splatností pozdější. Kupující je povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu v dohodnuté měně.

3.2 V případě nedodržení splatnosti se automaticky mění podmínky platby, a to tak, že do uhrazení pohledávek po splatnosti je odběr zboží možný pouze zálohovou nebo hotovostní platbou, a to za ceníkové ceny beze slev. Prodávající si vyhrazuje právo při opakovaném nedodržení splatnosti předčasně odstoupit od rámcové kupní smlouvy.

3.3 Nezaplacení kupní ceny během sjednaných platebních podmínek je podstatným porušením smlouvy. Prodávající může požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Prodlením s úhradou kupní ceny se rozumí neuhrazení v době splatnosti uvedené v příslušném platebním dokladu, který je podkladem pro úhradu. Prodávající je oprávněný vymáhat škodu přesahující úrok z prodlení, která mu vznikne neuhrazením kupní ceny v době splatnosti. Pokud kupující neuplatní námitky vůči správnosti vyúčtování úroku z prodlení v době splatnosti, platí, že účastníci smlouvy se dohodli, že tento úrok z prodlení je vyúčtován a vymáhán oprávněně a ve správné výši.

3.4 Pokud má být kupní cena hrazena ve splátkách, nezaplacením jedné splátky v rámci stanovené lhůty a výše se stává také zbývající část kupní ceny okamžitě splatnou. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit placení svých vlastních závazků vůči tomuto kupujícímu (popř. provést započtení vzájemných závazků) až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek a dodávat zboží poté na základě platby v hotovosti.

3.5 Podkladem pro zaplacení dodávek zboží je faktura vystavená prodávajícím. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), sjednaná cena za předmět smlouvy, cena přepravného nebo poštovného, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Fakturace může probíhat prostřednictvím elektronické pošty. Úroky z prodlení, event. jiné smluvní pokuty mohou být uvedeny na zvláštním listě. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce a při zachování souladu mezi objednávkou a fakturou, co do ceny, množství a kvality není důvod odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.

3.6 Částky, které prodávající dluží kupujícímu a naopak mohou být vzájemně započteny.

3.7 Platební podmínky - Kupující má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží jedním z těchto způsobů:

 • Dobírka (kupující zaplatí za zboží při přebírání zboží.)
 • Platba převodem na proforma fakturu (kupující zaplatí převodním příkazem na účet prodávajícího před dodáním zboží.)
 • Platba převodním příkazem (v případě poskytnutí dostatečné bankovní garance.) Faktura slouží zároveň i jako dodací list.
 • Platba v hotovosti. Zboží si kupující může po dohodě vyzvednout osobně v prodejně PLOBERGER Znojmo, Hakenova 3692/31.

3.8 Při zasílání zboží na dobírku nebo při nedosažení nákupní hodnoty zboží převyšující hodnotu 3.000 Kč bez DPH je k ceně účtována expediční služba ve výši 100 Kč bez DPH. Pokud kupující obdrží pouze část své zásilky, protože zboží není momentálně na skladě, je další zásilka bez expediční služby. Zboží je v ČR expedováno firmou PPL. V případě, kdy zboží není firma PPL schopna z technických důvodů (váhové omezení do 50 kg nebo jeho rozměry) expedovat, je zboží expedováno společností DHL. V tomto případě je dopravné účtováno dle aktuálního ceníku předmětné spediční firmy, není-li v objednávce stanoveno jinak.

4. Nabytí vlastnického práva

4.1 Prodávající si tímto vyhrazuje ke zboží vlastnické právo dle ust. § 2132 obč. zákoníku, tzn. že k nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím dojde teprve po úplném zaplacení kupní ceny a veškerého příslušenství, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut, kupujícím. Za den platby se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího, za podmínky, že dojde k jejímu připsání na účet prodávajícího v průběhu řádné převodní doby.

5. Převzetí zboží

5.1 Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud prodávající netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztrátu takto vzniklou, nebo a to dle vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu. Prodávající má v tomto případě právo účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny neodebraného zboží s čímž kupující souhlasí.

5.2 V případě, že má být předmět smlouvy splněn předáním prvnímu veřejnému dopravci, je kupující povinen sdělit prodávajícímu přepravní dispozice, a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím termínu dodání. Přepravní dispozice musí obsahovat způsob přepravy, místo určení a další údaje, zabezpečující řádné dodání.

5.3 Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží určenému dopravci, nebo, nebude-li takovéhoto, doručením na místo dodání nebo uskladněním podle čl. 5.1.

6. Kvalita zboží

V souladu s ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že věc v době předání nemá vady. Pokud není sjednána žádná jiná kvalita dodávaného zboží, dodává se zboží v obvyklé obchodní kvalitě.

7. Záruční doba

7.1 Prodávající, firma Ploberger s.r.o., se zavazuje poskytnout záruku na předmět koupě, a to v rozsahu stanoveném ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku. Po dobu záruky budou odstraněny bezplatně závady způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu. Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem. Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník výrobku.

Do záruky nespadají škody vzniklé zejména:

 • běžným opotřebením, přetěžováním
 • zásahem neautorizovaného servisu
 • nevhodným použitím nebo zanedbanou péčí o výrobek
 • používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud zejména:

 • nebyl předložen originál záručního listu
 • chybí štítek s výrobním číslem nebo je štítek nečitelný
 • liší se údaje na výrobním štítku a záručním listě
 • nebyl dodržen návod k obsluze
 • výrobek byl používán pro jiné účely než obvyklé

7.2 Záruční doba začíná dnem odevzdání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro kupujícího. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Kupující nemá po dobu trvání záruční opravy nárok na zapůjčení náhradního stroje.

7.3 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, kdy kupující musí tyto namítané závady prodávajícímu dostatečně konkrétně popsat.

8. Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Pokud vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody. S tímto postupem kupující bez dalšího bez výhrad souhlasí.

9. Vady zboží

9.1 Práva z vadného plnění budou řešeny v souladu s ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku a ve lhůtách stanovených tímto zákonem v souladu s ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.Vady zboží zjištěné při kontrole po přechodu nebezpečí škody na zboží jakož i chybějící množství, musí být prodávajícímu oznámeny bez prodlení po příchodu zboží na místo určení dle smlouvy. Jiné vady zboží musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce zákonné lhůty. Sdělení nedostatků musí být provázeno doklady, které prokazují oprávněnost reklamace. Neoznámení závad v zákonné lhůtě má za následek zánik práva kupujícího z titulu reklamace zboží. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.

9.2 Ohlášení vad musí mít písemnou formu. Kupující musí v reklamaci uvést číslo dodacího listu, faktury, číslo kupní smlouvy, popř. dalších dokladů, které má k dispozici a vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Kupující uvede své požadavky, popř. je vyčíslí. Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží. Pokud je reklamace oprávněna, ponechává kupující nároky z vadného plnění na volbě prodávajícího. Prodávající může podle svého uvážení, buď odstranit zjištěné závady během přiměřené lhůty, nebo dodat novou dodávku za původních podmínek. Po dohodě s kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy na zboží. Jakékoliv jiné nároky kupujícímu nepřísluší. Prodávající také neponese jakoukoli odpovědnost za jakoukoli související ztrátu.

9.3 Vzhledem k tomu, že část výrobků firmy Ploberger s.r.o. (technická chemie) je ředitelná vodou, může dojít při teplotách nižších než +5 °C, k separaci jednotlivých složek a tím k znehodnocení výrobku. Prodávající upozorňuje kupujícího na nutnost dodržení skladovací teploty a neodpovídá za škody, způsobené špatným skladováním.

9.4 Nevyplývá-li z individuálního ujednání s kupujícím jinak, vady zboží, které vznikly za přepravy prováděné nezávislým přepravcem, je nutno uplatnit přímo u přepravce způsobem, který je uveden v přepravních podmínkách.

10. Zvláštní ustanovení

10.1 Dojde-li při prodeji v internetovém obchodě Ploberger k objednání zboží dle nabídky prodávajícího spotřebitelem, platí pro prodej a spotřebitelský vztah nad rámec Všeobecných obchodních podmínek navíc ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku.

10.3 Storno objednávky ze strany prodávajícího- Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

10.4 Pokud by se jedno z ustanovení všeobecných obchodních podmínek stalo neplatným, pak tato skutečnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek. V případě vzniklého sporu z důvodu neplatného ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě, bude tento řešen v souladu s českým právem.

10.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se v průběhu plnění závazků z kupní smlouvy vyskytnou informace o ztrátě solventnosti kupujícího, případně jiné skutečnosti ohrožující zaplacení kupní ceny, nebo kupující odmítne zaplatit zálohově celou kupní cenu před dodáním zboží, případně její zaplacení zajistit jiným způsobem / bankovní zárukou, zástavou apod./. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením projevu vůle prodávajícího o odstoupení od smlouvy kupujícímu.

11. Výhrada vlastnického práva bonusových produktů:

Předpokladem pro udělení bonusového produktu je, že kupní smlouva je ve výši minimální hodnoty objednávky. V případě částečného nebo úplného vrácení zboží, např. při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, a tím pádem nedosažení minimální hodnoty nákupu, Vám může být pro tento nákup zpětně odebrán bonusový produkt. V tomto případě prosím pošlete nazpět spolu s vráceným zbožím i tento bonusový produkt. V případě, že byste namísto toho chtěli tento bonusový produkt koupit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

12. Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vznikající z Rámcové kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek společnosti Ploberger s.r.o. a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány podle platného práva ČR soudem podle příslušných ustanovení Občanského soudního řádu nebo jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců vedeného u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, přičemž pro uplatnění příslušnosti rozhodce nebo soudu je rozhodný okamžik zahájení řízení.
Pro případ předložení sporu soudu stanovily smluvní strany podle ustanovení § 89a Občanského soudního řádu místní příslušnost okresního nebo krajského soudu podle sídla prodávajícího. V případě podání učiněných ve stejný den u rozhodce i u soudu je příslušný soud.
V rozhodčím řízení bude rozhodováno s konečnou platností podle Řádu a pravidel Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Smluvní strany se dohodly, že spor v rozhodčím řízení bude rozhodnut mimo ústní jednání, nerozhodne-li rozhodce jinak. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí nález bude pro obě strany závazný a konečný.
Nebyla-li stranami sjednána doručovací adresa, má se zato, že doručovací adresou je adresa smluvních stran uvedená na titulní straně Rámcové kupní smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ploberger s.r.o. jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na internetové adrese: www.ploberger.cz