Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLOBERGER s.r.o.
(aktualizace 1.3.2021)

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Prodávající je společnost Ploberger s.r.o., se sídlem Hakenova 3692/31, 669 02 Znojmo, zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vložka 40087, IČ 26248581, DIČ CZ26248581, Bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu 1583568339/0800,Číslo v systému EKO-KOM a.s.: EK-F00028153.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran uvedené v kupní smlouvě- dílčí objednávce uzavřené firmou Ploberger s.r.o. jako prodávajícím a výlučně podnikatelem či právnickou osobou jako kupujícím, a jsou ve vztahu k takové smlouvě nebo jejím zvláštním dodatkům ustanoveními všeobecnými. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se tyto Všeobecné obchodní podmínky neuplatní.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují též na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu shop.ploberger.net umístěného na webovém rozhraní www.ploberger.cz (dále jen „webové rozhraní“) uzavřené firmou Ploberger s.r.o. jako prodávajícím a výlučně podnikatelem či právnickou osobou jako kupujícím.

1.3 Na základě těchto všeobecných obchodních podmínek bude prodávající prodávat své zboží blíže specifikované v jednotlivých dílčích objednávkách kupujícího a kupující bude toto zboží kupovat, a to na základě jakékoliv objednávky kupujícího, kterou prodávající prokazatelně přijme. Pokud nebude sjednáno nic jiného výslovně a písemně, veškeré objednávky jsou přijímány prodávajícím tak, že se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Objednávku zboží může kupující vůči prodávajícímu uskutečnit zejména:

a) prostřednictvím obchodního zástupce – technického poradce
b) E-mailem
c) Písemnou či jinou obdobnou formou
d) online pomocí e-shopu

1.5. Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

1.6. V případě uzavírání smlouvy před eshop prodávajícího platí, že na daném webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření řádné smlouvy je nutné, aby kupující učinil objednávku některým ze způsobů uvedených v bodě 1.4 a zároveň, aby došlo k přijetí, akceptaci této objednávky prodávajícím.

1.7. V případě objednávky zboží, jenž je u prodávajícího vedeno jako tzv. mimoskladové zboží, tj. zboží, které se nenachází ve skladových zásobách prodávajícího, ale které je prodávající schopen pro kupujícího zajistit, bude v souladu s učiněnou objednávkou zboží prodávajícím pro kupujícího zajištěno a kupujícímu dodáno. Takto zajištěné mimoskladového zboží však není možné ze strany kupujícího vrátit, a to z jakéhokoliv důvodu.

2. Způsob dodání

2.1 Objednávky zboží vždy vyžadují akceptaci prodávajícího. Objednávky mohou být omezeny nebo zrušeny zejména vzhledem k aktuálním možnostem prodávajícího. K uzavření jednotlivých dílčích kupních smluv je nutná akceptace objednávky pověřeným pracovníkem firmy Ploberger s.r.o., případně obchodními zástupci či technickými poradci, jenž však mají pravomoc k akceptaci objednávky pouze do výše kupní ceny 10.000 Kč. Objednávky přesahující svou výší uvedenou částku 10.000 Kč podléhají akceptaci pověřeného pracovníka firmy Ploberger s.r.o. Všechny doručené objednávky kupujícího prodávajícímu jsou považovány za závazné.

2.2 Dodávky objednaného zboží jsou expedovány spediční službou, a to ve většině případů do 48 hodin od zadání závazné objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo lhůtu pro expedici objednaného zboží z vážných důvodů prodloužit. Zboží je v ČR expedováno firmou PPL. V případě, kdy zboží není firma PPL schopna z technických důvodů (váhové omezení do 35 kg nebo jeho rozměry) expedovat, je zboží expedováno společností DHL. V tomto případě je dopravné účtováno dle aktuálního ceníku předmětné spediční firmy, není-li v objednávce stanoveno jinak.
Dodání zboží se může realizovat rovněž tak, že kupující odebere zboží na adrese, kterou prodávající oznámí poté, co prodávající uvědomil kupujícího o tom, že zboží je připraveno k odebrání, nebo jestliže prodávající písemně souhlasil s jiným místem dodávky tak, že prodávající dodá zboží kupujícímu na ono místo.

2.3 Má – li prodávající věc odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci (viz. ust. § 2090 OZ). Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu určenému dopravci (dle ust. § 2123 OZ.), nebo, nebude-li takového, doručením na místo dodání nebo uskladněním dle čl. 5.1. těchto všeobecných obchodních podmínek. Dnem dodání je den předání zboží dopravci. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce.

2.4 V případě prodlení s dodáním v den uvedený v příslušném ustanovení kupní smlouvy ponese za takové prodlení odpovědnost prodávající pouze tehdy, prokáže-li se jeho hrubá nedbalost při odevzdání předmětného zboží přepravci. V žádném případě však neponese odpovědnost za zpoždění způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou kromě zásahu vyšší moci zejména prodlení při technických a logistických obtížích při přepravě apod. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jednání expediční firmy, dopravce, při dopravě zboží či jednání třetích osob.

2.5 V případě, že je prodávající s dodávkami v prodlení, poskytne mu kupující přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění, max. však 30 dnů. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty má kupující právo, buď trvat na dodávce zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2.6 Částečné dodávky zboží jsou přípustné. Jestliže je dohodnuto, že zboží bude dodáváno po částech, pak prodlení na straně prodávajícího, pokud se týče části nebo části zboží ve smyslu těchto podmínek, neopravňuje kupujícího k tomu, aby odstoupil od celé smlouvy jako takové.

2.7 V případě, že kupující je v prodlení s odběrem zboží, poskytne mu prodávající dodatečnou lhůtu pro odběr, maximálně však 14 dnů. Po marném uplynutí této lhůty má prodávající právo odstoupit od této kupní smlouvy a též právo účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny neodebraného zboží.

2.8 Plnění se považuje za řádné, jestliže prodávající dodal zboží ve specifikaci, množství a jakostech uvedených v kupní smlouvě. Pokud je předmět smlouvy splněn několika dílčími dodávkami, považuje se každá dílčí dodávka za včasné a řádné plnění, pokud se uskuteční v souladu s podmínkami kupní smlouvy.

2.9. Dodá-li prodávající větší množství zboží (například při změně velikosti balení nebo prodejní jednotky) než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství a kupující je povinen zaplatit i toto přebytečné množství, ledaže by je kupující bez zbytečného odkladu odmítl (§ 2093 obč. zákoníku).

3. Platební podmínky

3.1 Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a je splatná v souladu s rámcovou kupní smlouvou, popř. jejími dodatky, nestanoví-li faktura nebo faktury jinak. V případě poskytnutí dostatečné bankovní garance může prodávající souhlasit se splatností pozdější. Kupující je povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu v dohodnuté měně.

3.2. V případě nedodržení splatnosti se automaticky mění podmínky platby, a to tak, že do uhrazení pohledávek po splatnosti je odběr zboží možný pouze zálohovou nebo hotovostní platbou, a to za ceníkové, katalogové ceny beze slev. Prodávající si vyhrazuje právo při opakovaném nedodržení splatnosti kupní ceny předčasně odstoupit od rámcové kupní smlouvy.

3.3 Nezaplacení kupní ceny během sjednaných platebních podmínek je podstatným porušením smlouvy. Prodávající může požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení s úhradou kupní ceny. Prodlením s úhradou kupní ceny se rozumí neuhrazení v době splatnosti uvedené v příslušném platebním dokladu, který je podkladem pro úhradu. Prodávající je oprávněný vymáhat škodu přesahující úrok z prodlení, která mu vznikne neuhrazením kupní ceny v době splatnosti. Pokud kupující neuplatní námitky vůči správnosti vyúčtování úroku z prodlení v době splatnosti, platí, že účastníci smlouvy se dohodli, že tento úrok z prodlení je vyúčtován a vymáhán oprávněně a ve správné výši.

3.4 Pokud má být kupní cena hrazena ve splátkách, nezaplacením jedné splátky v rámci stanovené lhůty a výše se stává také zbývající část kupní ceny okamžitě splatnou. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit placení svých vlastních závazků vůči tomuto kupujícímu (popř. provést započtení vzájemných závazků) až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek a dodávat zboží poté na základě platby v hotovosti.

3.5 Podkladem pro zaplacení dodávek zboží je daňový doklad, faktura vystavená prodávajícím. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího, název, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), sjednaná cena za předmět smlouvy, cena přepravného nebo poštovného, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty. Fakturace může probíhat prostřednictvím elektronické pošty. Úroky z prodlení, event. jiné smluvní pokuty mohou být uvedeny na zvláštním listě. Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce a při zachování souladu mezi objednávkou a fakturou, co do ceny, množství a kvality není důvod odepřít nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury.

3.6 Pohledávky, které prodávající dluží kupujícímu a naopak, mohou být vzájemně započteny. Kupující je však oprávněn započíst své pohledávky pouze se souhlasem prodávajícího.

3.7 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží jedním z těchto způsobů:
• Dobírka (kupující zaplatí za zboží při přebírání zboží.)
• Platba převodem na proforma fakturu (kupující zaplatí převodním příkazem na účet prodávajícího před dodáním zboží.)
• Platba převodem na účet prodávajícího, se spatností stanovenou v rámcové kupní smlouvě.

3.8. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4. Nabytí vlastnického práva

4.1 Prodávající si tímto vyhrazuje ke zboží vlastnické právo dle ust. § 2132 obč. zákoníku, tzn. že k nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím dojde teprve po úplném zaplacení kupní ceny a veškerého příslušenství, včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut, kupujícím. Za den platby se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího, za podmínky, že dojde k jejímu připsání na účet prodávajícího v průběhu řádné převodní doby.

5. Převzetí zboží

5.1 Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud prodávající netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztrátu takto vzniklou nebo, a to dle vlastního uvážení, nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve svém vlastním skladu nebo ve veřejném skladu. Prodávající má v tomto případě právo účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny neodebraného zboží, s čímž kupující souhlasí.

5.2 V případě, že má být předmět smlouvy splněn předáním prvnímu dopravci, je kupující povinen sdělit prodávajícímu přepravní dispozice, a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím termínu dodání. Přepravní dispozice musí obsahovat způsob přepravy, místo určení a další údaje, zabezpečující řádné dodání.

5.3 Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží určenému dopravci, nebo, nebude-li takovéhoto, doručením na místo dodání nebo uskladněním podle čl. 5.1.

6. Kvalita zboží

V souladu s ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu, že věc v době předání nemá vady. Pokud není sjednána žádná jiná kvalita dodávaného zboží, dodává se zboží v obvyklé obchodní kvalitě.

7. Vyšší moc

7. 1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. V obou případech bez povinnosti k náhradě škody. S tímto postupem kupující bez dalšího bez výhrad souhlasí.

8. Vady zboží

8.1 Vady zboží zjištěné při kontrole po přechodu nebezpečí škody na zboží jakož i chybějící množství, musí být prodávajícímu oznámeny bez prodlení po příchodu zboží na místo určení dle smlouvy. Jiné vady zboží musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich zjištění. Sdělení nedostatků musí být provázeno doklady, které prokazují oprávněnost reklamace. Neoznámení závad ve sjednané lhůtě má za následek zánik práva kupujícího z titulu reklamace zboží. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.

8.2 Ohlášení vad musí mít písemnou formu. O reklamaci zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán reklamační protokol. Kupující musí v reklamaci uvést číslo faktury, číslo kupní smlouvy, popř. dalších dokladů, které má k dispozici a vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží. Prodávající je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení vad (tj. přijetí písemné reklamace či sepisu reklamačního protokolu) navrhnout kupujícímu způsob vyřešení dané reklamace. Pokud je reklamace oprávněna, ponechává kupující nároky z vadného plnění na volbě prodávajícího. Prodávající může podle svého uvážení, buď odstranit zjištěné vady během přiměřené lhůty, nebo dodat novou dodávku za původních podmínek. Po dohodě s kupujícím lze reklamaci řešit rovněž poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Jakékoliv jiné nároky kupujícímu nepřísluší. Prodávající také neponese jakoukoli odpovědnost za jakoukoli související ztrátu zboží.

8.3 Vzhledem k tomu, že část výrobků firmy Ploberger s.r.o. (technická chemie) je ředitelná vodou, může dojít při teplotách nižších než +5 °C, k separaci jednotlivých složek a tím k znehodnocení výrobku. Prodávající upozorňuje kupujícího na nutnost dodržení skladovací teploty a neodpovídá za škody, způsobené špatným skladováním.

8.4 Nevyplývá-li z individuálního ujednání s kupujícím jinak, vady zboží, které vznikly za přepravy prováděné přepravcem, je nutno uplatnit přímo u přepravce způsobem, který je uveden v přepravních podmínkách.

8. 5. Za vady zboží nelze považovat vady způsobené:
• běžným opotřebením, přetěžováním
• zásahem neautorizovaného servisu
• nevhodným použitím nebo zanedbanou péčí o výrobek

9. Zvláštní ustanovení

9.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

9.2. Pokud by se jedno z ustanovení všeobecných obchodních podmínek stalo neplatným, pak tato skutečnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek. V případě vzniklého sporu z důvodu neplatného ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě, bude tento řešen v souladu s českým právem.

9.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se v průběhu plnění závazků z kupní smlouvy vyskytnou informace o ztrátě solventnosti kupujícího, případně jiné skutečnosti ohrožující zaplacení kupní ceny, nebo kupující odmítne zaplatit zálohově celou kupní cenu před dodáním zboží, případně její zaplacení zajistit jiným způsobem / bankovní zárukou, zástavou apod./. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením projevu vůle prodávajícího o odstoupení od smlouvy kupujícímu.

9.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením, včetně eventuálně vzniklé škody. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

10. Rozhodčí doložka

10.1. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí nález bude pro obě strany závazný a konečný.

10.2. Nebyla-li stranami sjednána doručovací adresa, má se zato, že doručovací adresou je adresa smluvních stran uvedená na titulní straně Rámcové kupní smlouvy.

11.Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ploberger s.r.o. jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na internetové adrese: www.ploberger.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2021